Evidencia Majetku: Softvérové riešenie pre komplexnú správu vlastníctva

Štandardný modul informačního systému KARAT „Majetok“ umožňuje detailnú evidenciu a správu majetku firmy, vrátane rôznych typov majetku a vykonávanie s ním súvisiacich operácií.

Zaujímavým firemným riešením spoločnosti STEP software je komplexná evidencia majetku, aj mimo vlastného vlastníctva.

Evidencia majetku (EMA) je softvérové riešenie, ktoré umožňuje evidovať listy vlastníctva obchodných spoločností a vytvárať zmluvy- zmluvné vzťahy na vlastníkov uvedených na listoch vlastníctva (na konkrétnu parcelu, výmeru,….). Zmluvy sa vzťahujú k listom vlastníctva alebo aj bez väzby na listy vlastníctva. Modul umožňuje evidovať aj hnuteľné a nehnuteľné národné kultúrne pamiatky.
EMA – umožňuje zobrazovanie (vo forme tlačovej zostavy) všetkých listov vlastníctva uvedených na konkrétneho vlastníka, zmlúv, kde je vlastník uvedený na ktorejkoľvek zmluvnej strane, všetky hnuteľné a nehnuteľné národné kultúrne pamiatky.

Evidencia majetku umožňuje:

  • evidovať všetky listy vlastníctva
  • uzatvárať zmluvy na majetok uvedený na listoch vlastníctva (nájomné zmluvy na poľnohospodársku pôdu, nájomné zmluvy na bytové a nebytové priestory) alebo zmluvy bez listov vlastníctva (zmluva o budúcej zmluve, zmluva o zriadení vecného bremena, zmluvy o pôžičkách, zmluvy o výpožičke, zámenné zmluvy, darovacie zmluvy,….)
  • evidovať hnuteľné a nehnuteľné národné kultúrne pamiatky na rôznych obchodných partnerov
  • zobraziť kompletné informácie na konkrétneho obchodného partnera (listov vlastníctva, zmlúv, národných kultúrnych pamiatok)
  • zasielať notifikácie o blížiacom sa konci platnosti zmlúv formou internej pošty

Hlavným prínosom riešenia je komplexný prehľad o majetku osoby/organizácie uvedenom na liste vlastníctva, ktorý je prepojený s číselníkom obchodných partnerov. Evidencia nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok s väzbou na konkrétne parcely a listy vlastníctva. Doplnené sú všetky štátne číselníky potrebné k evidencii listov vlastníctva (katastrálne územia, druhy pozemkov, spôsoby využitia pozemkov, druh chránenej nehnuteľnosti, umiestnenie pozemku, právny vzťah, druh stavby, druh nebytového priestoru, kódy spoločnej nehnuteľnosti). V zmluvách je zobrazovaná hodnota prenajímanej pôdy podľa BPEJ (ceny ornej pôdy a trvalého trávnatého porastu za m2), OVN (obvyklá výška nájomného) a cena nájmu podľa užívateľského vzorca.